II KNS

KOMUNIKAT NR 2

MIEJSCE KONGRESU:
Auditorium Maximum
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

DATA KONGRESU:

20 czerwca 2015r. (sobota)

GODZINY OBRAD:
10-18:00

STRONA II KNS: www.2kns.pl

Cele kongresu:
• dalsza integracja biegłych i rzeczoznawców,
• poprawa statusu biegłego,
• optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.
• szeroka informacja w mediach.

Główne tematy kongresu: godzina 10:00-15:00 Auditorium Maximum

1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2. Ustawa o biegłych sądowych.
3. Status biegłego w Polsce, w porównaniu do innych krajów.

Obrady w sekcjach: godzina 15:00 -18:00, aula B, C i D

1. prawo, nauki humanistyczne, medycyna, psychologia
2. nauki techniczne i rolnicze
3. rzeczoznawcy

Karta uczestnictwa II KNS prosimy przesłać:
• najlepiej mailem: biuro@2kns.pl, lub
• Fax: 91 881 21 34, lub
• Pocztą na adres: Komitet Organizacyjny II KNS, ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin

Opłata konferencyjna wynosi 250zł do dnia: 20.05.2015.
Po tym terminie opłata wynosi 350zł. W opłacie tej mieści się: obiad, przerwa kawowa, materiały konferencyjne, koszty zorganizowania II KNS, wynajem sal itp.

Płatna przelewem na konto: 69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin
Tytuł przelewu: II KNS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II KNS
Dr med. Jerzy Pobocha

Przewodniczący Rady Naukowej II KNS

prof. Tadeusz Tomaszewski

 

KOMUNIKAT NR 1

Tematyka kongresu:
1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.
Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.
Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sądowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

Komitet Organizacyjny                                                                  Komitet Naukowy
Dr med. Jerzy Pobocha                                                                  prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski