Minister Sprawiedliwości
Krzysztof Kwiatkowski

W nawiązaniu do poprzednich pism z dnia 21.04.10, 30.09.10 uprzejmie informuję, że na Kongres zgłosiło się
już 972 osoby. Kongres jest wydarzeniem bez precedensu i wzbudził duże zainteresowanie biegłych i
rzeczoznawców.

Mając na względzie główne cele Kongresu tj.: konieczność poprawy sprawności i efektywności wymiaru
sprawiedliwości proponujemy następujące zmiany organizacyjne i praktykę działania, które w naszej ocenie są
potrzebne i realne. Inteligencja jest to umiejętność rozwiązywania problemów, w tym oczywiście i problemów
prawno-organizacyjnych.

Analizując problematykę polskiego wymiaru sprawiedliwości mamy na względzie fakt, iż Polska ma
największą ilość sędziów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w Europie, a koszty wymiaru sprawiedliwości w
naszym kraju skutkują jednym z najwyższych odsetków PKB w Europie. Jednocześnie procesy sądowe trwają
wiele lat, do czego niewątpliwie przyczyniają się również biegli.

W tej sytuacji proponujemy dla osiągnięcia większego pragmatyzmu:

 1. Upowszechnienie nie tylko: „e-sądu”, ale również wprowadzenie „e-biegłego” poprzez:
  · Każdy biegły posiada adres mailowy,
  · Wezwania na rozprawę i inne informacje, które można bezpiecznie przekazywać przez Internet odbywają się drogą mailową,
  · Dane z akt sprawy takie jak: akt oskarżenia, zeznania świadków biegły może otrzymać w wersji elektronicznej w sądzie i/lub przez Internet po uzyskaniu możliwości skutecznego i pewnego szyfrowania tego typu informacji,
  · Warunkiem wykonywania funkcji biegłego w XXI wieku jest umiejętność posługiwania się komputerem, Internetem, analogicznie jak kiedyś wymagana była umiejętność czytania i pisania.
 2. Opinie, ekspertyzy muszą w swojej formie i treści być w większym stopniu dostosowane do przepisów KPK, KPC, jak i bardziej pragmatyczne – łatwiejsze w wykorzystaniu przez prokuratorów i sędziów na skutek:
  · Struktura – schemat opinii jest wynikiem uzgodnienia – porozumienia z prokuratorami i sędziami, a nie jednostronnej decyzji towarzystwa naukowego, czy resortowego ministra,
  · W szczególności opinia powinna zawierać uzasadnienie, gdzie cytowane są informacje z akt sprawy z podaniem strony i wiersza skąd one pochodzą, te miejsca akt można oznakować wklejonymi kolorowymi kartkami, co ułatwi wykorzystanie i kontrolę opinii,
  · Opinia powinna zawierać definicje i wyjaśnienia fachowych wyrażeń, jakie występują w ekspertyzie a biegły powinien w swoim komputerze mieć je po to, aby móc je wstawiać do
 3. odpowiednich miejsc opinii metodą mało pracochłonną „kopiuj-wklej”. Niezrozumiałość języka
 4. opinii utrudnia lub uniemożliwia właściwą jej kontrolę przez prokuratora i sąd.
 5. 3. Akta spraw, wzorem np. niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, są podzielone na tomy: merytoryczne i
 6. tomy korespondencyjne (zawierające np. „zwrotki”). Przesyłanie biegłemu akt sprawy, które czasami w połowie kilkunastu tomów zawierają część korespondencyjną jest niepotrzebne, wertowanie ich jest
 7. czasochłonne, a wysyłanie kosztowne.
 8. 4. Stworzenie centralnej bazy biegłych sądowych i rzeczoznawców zawierającej następujące dane:
 9. · Kontakt, biegły musi podać: adres, telefony, nr faxu (np. poprzez Internet), adres e-mail
 10. · Kwalifikacje, uprawnienia, staż pracy, liczba wydanych ekspertyz – czyli zakres kompetencji
 11. · CV biegłego
 12. · Aktualne obciążenie sprawami biegłego i termin wydania kolejnej ekspertyzy (systematycznie
 13. uzupełniane przez biegłego)
 14. · Koszty prowadzenia tej bazy opłacane byłyby przez biegłych, a stawka wyniknęłaby z ustalenia
 15. realnych kosztów tego przedsięwzięcia dla przeszło 15 tys. biegłych na listach sądów
 16. okręgowych, ewentualnie rzeczoznawców i innych ekspertów.
 17. 5. Powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców:
 18. · Projekt statutu w załączeniu
 19. · Strona internetowa Federacji powstanie z przekształcenia strony I KNS – www.1kns.pl i zawierać
 20. będzie: forum dla biegłych i rzeczoznawców z grupami tematycznymi, podobnie jak to miejsce
 21. ma w SSP „IUSTITIA”; informacje z zakresu prawa, rozliczeń finansowych z wymiarem
 22. sprawiedliwości, zmian w prawie dotyczących biegłych, przykłady nieprawidłowych opinii i
 23. ekspertyz, informacje o sprawach karnych, cywilnych i zawodowych prowadzonych przeciwko
 24. biegłym.
 25. 6. Odpowiedzialność cywilna biegłego za treść opinii wymaga dalszej analizy z punktu widzenia doktryny i
 26. być może osiągnięcia konsensusu w tym zakresie ekspertów i prawa.
 27. 7. Znalezienie firmy ubezpieczeniowej, która zechce podjąć się przyjęcia ubezpieczenia od
 28. odpowiedzialności cywilnej biegłych i rzeczoznawców. Ubezpieczenie to powinno być obowiązkowe, tak
 29. jak to wprowadzono w stosunku do np. lekarzy.
 30. 8. Biegli ze smutkiem stwierdzają, że sposób i zakres wprowadzenia podatku VAT dla biegłych jest
 31. niewłaściwy, ryzyko o płaceniu go za poprzednie lata jest swoistą „karą”, za to, że jest się biegłym.
 32. 9. Wynagrodzenie biegłych lekarzy i psychologów musi być zrównane z wynagrodzeniem innych
 33. ekspertów, tzn. za pracochłonność opinii, stopień złożoności opinii i poziom fachowości biegłego.
 34. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1975 r., które z nieuzasadnionych powodów wprowadza stawki
 35. za opinie „od –do”, jest wysoce krzywdzące w przypadku opinii pracochłonnych, nietypowych,
 36. wymagających najwyższych kwalifikacji. To dyskryminowanie lekarzy i psychologów jest w oczywisty
 37. sposób sprzeczne z konstytucją, co w przypadku jego utrzymania musi skutkować skargą konstytucyjną.
 38. Wynagrodzenie biegłego wyłącznie za czas pobytu w sądzie bez liczenia czasu podróży jest niezgodny z
 39. zasadami współżycia społecznego, wynagradzania za pracę, ponieważ w żadnym zawodzie nie ma stawki
 40. 30- 40zł za czasami 10-15 godzin pracy. Jest to niezgodne z przepisami, jakie obowiązują EU.
 41. 10. Środki na opłacenie tych wydatków powstaną z oszczędności wprowadzenia „e-biegłego” poprzez
 42. obniżenie kosztów pocztowych, jak i poprawę szybkości, sprawności kontaktów sąd-biegły, biegły-sąd.
 43. 11. Wskazujemy na konieczność krytycznej analizy dotychczasowych zasad naliczania kosztów sądowych, a
 44. w szczególności praktykę i sędzia „rozliczany jest” za ewentualną „ściągalność” tych kosztów. Co w
 45. praktyce niekiedy oznacza, iż lepiej nie orzekać tych kosztów. Z lektury akt sprawy wynika, iż osoby
 46. posiadające środki na opłacenie kosztów postępowania są jednak zwalniane z kosztów sądowych, co nie
 47. znajduje logicznego uzasadnienia.
 48. 12. Status prawny, praktyka działania m.in. komorników odbiega od standardów europejskich i światowych,
 49. co skutkuje niższą ściągalnością m.in. : kosztów sądowych, grzywien itd. Zapoznanie się z przepisami
 50. innych krajów w tym zakresie jak i praktyką działania komorników powinno być impulsem do działań
 51. legislacyjnych i organizacyjnych, w celu zmniejszenia wydatków, które ponoszą de facto podatnicy,
 52. zamiast które powinni ponosić przestępcy.
 53. 13. Każdy biegły jest zobowiązany ukończyć kurs z zakresu znajomości prawa – w zakresie potrzebnym
 54. biegłemu i zdać w swoim okręgu egzamin z tego zakresu.
 55. 14. Każdy biegły posiada legitymacje ze zdjęciem (jak np. na Słowacji), wzór, której ustali i zatwierdzi
 56. Ministerstwo Sprawiedliwości, a w razie niepodjęcia tej inicjatywy, przez Federację Biegłych Sądowych i
 57. Rzeczoznawców.
 58. 15. Ustawa o biegłych powinna zostać opracowana i uzgodniona tak, aby mogła wejść w życie. W kolejnym
 59. mailu prześlemy ustawę o ekspertyzie sądowej Litwy (tłumaczenie na język polski), a w dalszej kolejności
 60. Słowacji i Ukrainy.

 

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o przeanalizowanie tych propozycji i ustosunkowanie się do nich w czasie
spotkania w Ministerstwie, o które ponownie prosimy, jak i w wystąpieniu na Kongresie w dniu 27 listopada.

Łączymy wyrazy szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr med. Jerzy Pobocha