………………………….

(nazwa)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Związek Stowarzyszeń o nazwie……………., zwany dalej „Związkiem”, jest zarejestrowanym dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych osób prawnych, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju współpracy i współdziałania organizacji zrzeszających biegłych sądowych, a w szczególności mającym na celu:

1)      reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie biegłych sądowych i zrzeszających ich organizacji  przed różnymi podmiotami, organami i instytucjami;

2)       wspieranie działań zrzeszonych stowarzyszeń i osób prawnych na rzecz realizacji ich celów statutowych w zakresie odpowiadającym celom statutowym Związku;

3)      ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania ekspertyz i opinii wykonywanych przez członków zrzeszonych stowarzyszeń i osób prawnych;

4)      podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, wspieranie podnoszenia  kwalifikacji naukowych i zawodowych członków zrzeszonych stowarzyszeń i osób prawnych;

5)      podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego poziomu zasad etyki w działalności eksperckiej;

6)       prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej i pomocowej oraz innych działań na rzecz osób i instytucji znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z prowadzona działalnością ekspercką i opiniodawczą.

 

 

§ 2

 1. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 2. Nazwa Związku korzysta z ochrony prawnej.
 3. Związek może używać logo, pieczęci i pieczątek według wzoru ustanowionych przez Zarząd Główny  Związku na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 4. Związek może używać ustanowionych przez Radę Naczelną znaków graficznych oraz odznak organizacyjnych i honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3

 1. Związek działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Związek posiada osobowość prawną.
 3. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Rady Naczelnej.
 5. Związek reprezentuje interesy biegłych i rzeczoznawców oraz zrzeszonych w nim stowarzyszeń i osób prawnych.

§ 4

 1. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
 3. Związek ma prawo powoływania własnych biur, sekcji i komisji działających na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych przyjętych przez Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Rady Naczelnej.

 

§ 5

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą jedynie na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. .
 2. Cały dochód Związku,  w tym  z działalności gospodarczej, Związek przeznacza na działalność statutową. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

Rozdział II

Zasady działania Związku

 

§ 6

Związek realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1)      prezentowanie stanowiska Związku wobec krajowych i zagranicznych instytucji i organów władzy;

2)      reprezentowanie członków Związku i występowanie do organów władzy i innych instytucji oraz podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawach należących do celów statutowych Związku;

3)      organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;

4)      organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej i informacyjnej, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji, broszur, folderów, plakatów i materiałów audiowizualnych;

5)      tworzenie stron internetowych;

6)      przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym lub reklamowym;

7)      prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją celów Związku;

8)      współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Związku na poziomie krajowym i międzynarodowym;

9)      prowadzenie innych działań przewidzianych dla Związku w przepisach obowiązującego prawa, związanych z działalnością ekspercką i opiniodawczą.

 

 

Rozdział III

Członkowie Związku

 

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna nie prowadząca działalności zarobkowej, której celem statutowym jest działalność ekspercka i opiniodawcza lub reprezentowanie osób fizycznych prowadzących taką działalność oraz złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem wspierającym Związku może być polska lub zagraniczna osoba prawna mająca cele zarobkowe i niezarobkowe, która chce wspierać statutową działalność Związku poprzez zdeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub innej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny wniosek zainteresowanego, po pisemnym ustaleniu z Zarządem Głównym zasad wspierania Związku.

 

§ 8

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku.

 

§ 9

1. Członek zwyczajny Związku jest obowiązany:

1) propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu Związku,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Zjazdach Związku.

2. Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1) wybierać członków władz Związku i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,

2) składać Zarządowi Głównemu Związku wnioski dotyczące działalności Związku,

3) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Zarząd Główny Związku:

a) mogą brać udział w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

b) mają prawo wstępu na organizowane przez Związek spotkania lub imprezy,

c) mogą uczestniczyć w innych formach działalności Związku.

3. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo i obowiązek do wskazywania, według własnych procedur, swoich reprezentantów na Walne Zebranie Członków w liczbie do 10 reprezentantów na 100 członków stowarzyszenia lub innej osoby prawnej będącej członkiem Związku, nie więcej jednak niż 50 reprezentantów.

 

§ 10

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Związku następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi Głównemu pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd Główny:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,

b) za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez sześć miesięcy, po pisemnym upomnieniu,

c) z powodu nie uczestniczenia w pracach Związku;

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Związku.

 

§ 11

1. Utrata członkostwa przez członka wspierającego następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi Głównemu pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd Główny:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Związku,

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Związek.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) składać Zarządowi Głównemu Związku wnioski dotyczące działalności Związku,

2) brać udział, poprzez wyznaczone osoby fizyczne, w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 

§ 12

Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia członkowi Związku przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej w terminie 30 od dnia doręczenia uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu. Uchwała Rady Naczelnej jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym zebraniu.

 

Rozdział IV

Władze Związku

 

§ 13

1. Władzami Związku są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Główny

3) Rada Naczelna

3) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego, Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, kadencja władz Związku wynosi 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Członkowie  władz Związku pełnią  swoje funkcje społecznie, o ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej.

5. Wybór do władz Związku jest równoznaczny z uzyskaniem mandatu reprezentanta na najbliższe Walne Zebranie Członków w ramach parytetu, o którym mowa w § 9 ust. 3.

6. Władze Związku działają zgodnie z niniejszym statutem, w oparciu o przyjęte przez nie regulaminy.

§ 14

 1. Uchwały władz Związku, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (reprezentantów członków zwyczajnych) uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 2. Jeżeli uchwały władz Związku w jakiejkolwiek sprawie nie mogą być podjęte z powodu braku quorum zapisanego w Statucie, można zwołać zebranie w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 15

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyborów.
 2. Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz Związku może zawiesić pełnienie przez członka funkcji we władzach Związku, jeżeli uchyla się on od obowiązków wynikających z jej pełnienia. Uprawnienie nie przysługuje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 16

 1. Walne Zebranie Członkówjest najwyższą władzą Związku.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni reprezentowani przez osoby fizyczne wskazane według zasad i w liczbie określonej w § 9 ust. 3, z uwzględnieniem § 13 ust. 5,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i propozycjach porządku obrad Zarząd Główny powiadamia wszystkich członków zwyczajnych listami  poleconymi lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminach określonych w statucie z uwzględnieniem § 13 ust. 3.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w razie nie uzyskania absolutorium przez Zarząd Główny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny lub Rada Naczelna:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)  na  żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

 1. W przypadkach określonych w  ust. 7 pkt 2 i 3 oraz § 25 ust. 2 pkt. 3, Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi Głównemu lub Radzie Naczelnej.

 

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie głównych kierunków działania Związku;

2) ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

3) wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Naczelnej, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej za pełny okres kadencji;

5) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu, Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie zmian Statutu i zatwierdzanie zmian Statutu dokonanych przez Radę Naczelną;

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczeniu jego majątku;

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze;

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebranie Członków oraz innych regulaminów, których uchwalanie lub zatwierdzanie,  zgodnie ze statutem, należy do Walnego Zebrania Członków;

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

2. Każdemu reprezentantowi członka zwyczajnego Związku  przysługuje jeden głos na Zjeździe Związku.

 

§ 19

1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Związku i odpowiada za należyte prowadzenie statutowej działalności Związku.

2. Zarząd Główny składa się z Prezesa, trzech Wiceprezesów, Skarbnika i od 4 do 12innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)      kierowanie bieżącą pracą Związku  oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)      określanie szczegółowych kierunków działalności statutowej Związku, przedmiotu  tej działalności i zakresu podmiotów, do których ma być kierowana;

3)       podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach członkowskich;

4)       ustalanie i zatwierdzanie, budżetu i preliminarzy oraz kalkulacji bezpośrednich kosztów działalności Związku;

5)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku oraz podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

6)      podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie  prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie jej kierunku i przedmiotu;

7)      powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie biur, sekcji i komisji;

8)      przygotowanie i uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

9)      prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym członkowskiej, księgowej i innych ewidencji;

10)  zwoływanie Walne Zebranie Członków;

11)  składanie zbiorczych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji na Zjeździe Związku;

12)  opracowywanie corocznych sprawozdań, w tym finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia  Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej w terminie do trzech miesięcy za rok ubiegły;

13)  ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zasięgnięciu pinii Rady Naczelnej;

14)  ustalanie regulaminu biura krajowego i biur regionalnych Związku, a także powoływanie i odwoływanie dyrektorów biur Związku oraz zatrudnianie innych pracowników tych biur, ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników, w przypadku ich ustanowienia;

15)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie Związku.

4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1 i  2.  W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu Głównego lub prowadzącego obrady w razie nieobecności prezesa.

 

§ 20

1. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Związku i jego Dyrektora.

2. Pracami Biura kieruje dyrektor na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

3. Czynności wynikające z zakresu prawa pracy za Związek wykonuje prezes Zarządu Głównego.

§ 21

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesów lub skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism, oświadczeń woli i dokumentów oraz mniejszych dyspozycji majątkowych do kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) wystarcza jeden podpis: prezesa, wiceprezesa, skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Głównego.

 

§ 22

 1. Rada Naczelna jest organem stanowiącym, opiniodawczym i doradczym pełniącym funkcje władzy Związku między Zjazdami, a w szczególności:

1)      określa strategię i główne kierunki działania Związek;,

2)      rozpatruje i zatwierdzanie coroczne sprawozdania Zarządu Głównego;

3)      udziela absolutorium Zarządowi Głównemu;

4)      dokonuje zmian  Statutu Związku;

5)      zwołuje Zjazd/Kongres Związku w przypadkach określonych w § 17;

6)      rozpatruje wnioski, postulaty i odwołania zgłoszone przez członków Związku lub jego władze;

7)      opiniuje programy działalności Związku na rzecz ustalania norm i standardów wykonywania ekspertyz, podnoszenia poziomu i kształtowania zasad etyki w działalności eksperckiej, a także programy działalności informacyjnej, szkoleniowej, propagandowej i promocyjnej oraz inne ważne przedsięwzięcia statutowe Związku;

8)      opiniuje celowość powoływania biur, sekcji i komisji;

9)      opiniuje wnioski o przystąpieniu Związku do międzynarodowych organizacji i instytucji o podobnym charakterze;

10)  opiniuje deklaracje i wnioski o przyjęcie w poczet członków Związku;

11)  podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych w statucie Związku.

 

§ 23

 1. Radę Naczelną tworzą delegowani przez władze stowarzyszeń i osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Związku ich przedstawiciele, w liczbie nie przekraczającej 3 reprezentantów każdego członka.
 2. Członkowie Rady Naczelnej mogą być odwoływani w trakcie kadencji Rady wyłącznie przez uprawnione organy władzy członków Związku.

 

§ 24

 1. Władzami Rady Naczelnej są: Przewodniczący Rady Naczelnej, jego dwóch zastępców oraz sekretarz, których Rada wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
 2. Szczegółowe zadania, strukturę i uprawnienia Rady Naczelnej określa regulamin przyjęty przez Radę Naczelną i zatwierdzony  przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Związku,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Zjeździe Związku,

3) prawo żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania  posiedzenia  Zarządu Głównego,

4) zwołanie Zjazdu Związku, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym Statutem;

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Związku zgodnie z przepisami o rachunkowości,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznie, w terminie do sześciu miesięcy za rok poprzedni, sprawozdań przygotowanych przez Zarząd Główny.

 

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo  brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Naczelnej.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)      nie mogą być członkami innych władz Związku ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

 

 

Rozdział V

Majątek i rozwiązanie Związku

 

§ 27

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd Główny.

 

§ 28

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

 

Rozdział VI

Przepisy przejściowe

 

§ 29

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

2. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ

………………………….

(nazwa)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Związek Stowarzyszeń o nazwie……………., zwany dalej „Związkiem”, jest zarejestrowanym dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych osób prawnych, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju współpracy i współdziałania organizacji zrzeszających biegłych sądowych, a w szczególności mającym na celu:

1)      reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie biegłych sądowych i zrzeszających ich organizacji  przed różnymi podmiotami, organami i instytucjami;

2)       wspieranie działań zrzeszonych stowarzyszeń i osób prawnych na rzecz realizacji ich celów statutowych w zakresie odpowiadającym celom statutowym Związku;

3)      ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania ekspertyz i opinii wykonywanych przez członków zrzeszonych stowarzyszeń i osób prawnych;

4)      podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, wspieranie podnoszenia  kwalifikacji naukowych i zawodowych członków zrzeszonych stowarzyszeń i osób prawnych;

5)      podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego poziomu zasad etyki w działalności eksperckiej;

6)       prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej i pomocowej oraz innych działań na rzecz osób i instytucji znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z prowadzona działalnością ekspercką i opiniodawczą.

 

 

§ 2

1.      Siedzibą Związku jest Warszawa.

2.      Nazwa Związku korzysta z ochrony prawnej.

3.      Związek może używać logo, pieczęci i pieczątek według wzoru ustanowionych przez Zarząd Główny  Związku na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4.      Związek może używać ustanowionych przez Radę Naczelną znaków graficznych oraz odznak organizacyjnych i honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3

1.      Związek działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

2.      Związek posiada osobowość prawną.

3.      Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.

4.      O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Rady Naczelnej.

5.      Związek reprezentuje interesy biegłych i rzeczoznawców oraz zrzeszonych w nim stowarzyszeń i osób prawnych.

§ 4

1.      Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Czas trwania Związku jest nieograniczony.

3.      Związek ma prawo powoływania własnych biur, sekcji i komisji działających na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych przyjętych przez Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Rady Naczelnej.

 

§ 5

1.      Związek może prowadzić działalność gospodarczą jedynie na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. .

2.      Cały dochód Związku,  w tym  z działalności gospodarczej, Związek przeznacza na działalność statutową. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku. 

Rozdział II

Zasady działania Związku

 

§ 6

Związek realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1)      prezentowanie stanowiska Związku wobec krajowych i zagranicznych instytucji i organów władzy;

2)      reprezentowanie członków Związku i występowanie do organów władzy i innych instytucji oraz podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawach należących do celów statutowych Związku;

3)      organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;

4)      organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej i informacyjnej, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji, broszur, folderów, plakatów i materiałów audiowizualnych;

5)      tworzenie stron internetowych;

6)      przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym lub reklamowym;

7)      prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją celów Związku;

8)      współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Związku na poziomie krajowym i międzynarodowym;

9)      prowadzenie innych działań przewidzianych dla Związku w przepisach obowiązującego prawa, związanych z działalnością ekspercką i opiniodawczą.

 

 

Rozdział III

Członkowie Związku

 

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna nie prowadząca działalności zarobkowej, której celem statutowym jest działalność ekspercka i opiniodawcza lub reprezentowanie osób fizycznych prowadzących taką działalność oraz złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem wspierającym Związku może być polska lub zagraniczna osoba prawna mająca cele zarobkowe i niezarobkowe, która chce wspierać statutową działalność Związku poprzez zdeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub innej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny wniosek zainteresowanego, po pisemnym ustaleniu z Zarządem Głównym zasad wspierania Związku.

 

§ 8

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku.

 

§ 9

1. Członek zwyczajny Związku jest obowiązany:

1) propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu Związku,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Zjazdach Związku.

2. Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1) wybierać członków władz Związku i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,

2) składać Zarządowi Głównemu Związku wnioski dotyczące działalności Związku,

3) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Zarząd Główny Związku:

a) mogą brać udział w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

b) mają prawo wstępu na organizowane przez Związek spotkania lub imprezy,

c) mogą uczestniczyć w innych formach działalności Związku.

3. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo i obowiązek do wskazywania, według własnych procedur, swoich reprezentantów na Walne Zebranie Członków w liczbie do 10 reprezentantów na 100 członków stowarzyszenia lub innej osoby prawnej będącej członkiem Związku, nie więcej jednak niż 50 reprezentantów.

 

§ 10

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Związku następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi Głównemu pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd Główny:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,

b) za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez sześć miesięcy, po pisemnym upomnieniu,

c) z powodu nie uczestniczenia w pracach Związku;

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Związku.

 

§ 11

1. Utrata członkostwa przez członka wspierającego następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi Głównemu pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd Główny:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Związku,

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Związek.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) składać Zarządowi Głównemu Związku wnioski dotyczące działalności Związku,

2) brać udział, poprzez wyznaczone osoby fizyczne, w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 

§ 12

Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia członkowi Związku przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej w terminie 30 od dnia doręczenia uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu. Uchwała Rady Naczelnej jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym zebraniu.

 

Rozdział IV

Władze Związku

 

§ 13

1. Władzami Związku są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Główny

3) Rada Naczelna

3) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego, Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, kadencja władz Związku wynosi 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Członkowie  władz Związku pełnią  swoje funkcje społecznie, o ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej.

5. Wybór do władz Związku jest równoznaczny z uzyskaniem mandatu reprezentanta na najbliższe Walne Zebranie Członków w ramach parytetu, o którym mowa w § 9 ust. 3.

6. Władze Związku działają zgodnie z niniejszym statutem, w oparciu o przyjęte przez nie regulaminy.

§ 14

1.  Uchwały władz Związku, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (reprezentantów członków zwyczajnych) uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

2.  Jeżeli uchwały władz Związku w jakiejkolwiek sprawie nie mogą być podjęte z powodu braku quorum zapisanego w Statucie, można zwołać zebranie w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 15

1.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyborów.

2.      Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz Związku może zawiesić pełnienie przez członka funkcji we władzach Związku, jeżeli uchyla się on od obowiązków wynikających z jej pełnienia. Uprawnienie nie przysługuje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 16

1.      Walne Zebranie Członkówjest najwyższą władzą Związku.

2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni reprezentowani przez osoby fizyczne wskazane według zasad i w liczbie określonej w § 9 ust. 3, z uwzględnieniem § 13 ust. 5,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3.      O miejscu, terminie i propozycjach porządku obrad Zarząd Główny powiadamia wszystkich członków zwyczajnych listami  poleconymi lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

 

§ 17

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2.      Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminach określonych w statucie z uwzględnieniem § 13 ust. 3.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.      Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w razie nie uzyskania absolutorium przez Zarząd Główny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7.      Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny lub Rada Naczelna:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)  na  żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

8.      W przypadkach określonych w  ust. 7 pkt 2 i 3 oraz § 25 ust. 2 pkt. 3, Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi Głównemu lub Radzie Naczelnej.

 

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie głównych kierunków działania Związku;

2) ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

3) wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Naczelnej, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej za pełny okres kadencji;

    5) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu, Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie zmian Statutu i zatwierdzanie zmian Statutu dokonanych przez Radę Naczelną;

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczeniu jego majątku;

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze;

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebranie Członków oraz innych regulaminów, których uchwalanie lub zatwierdzanie,  zgodnie ze statutem, należy do Walnego Zebrania Członków;

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

2. Każdemu reprezentantowi członka zwyczajnego Związku  przysługuje jeden głos na Zjeździe Związku.

 

§ 19

1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Związku i odpowiada za należyte prowadzenie statutowej działalności Związku.

2. Zarząd Główny składa się z Prezesa, trzech Wiceprezesów, Skarbnika i od 4 do 12innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)      kierowanie bieżącą pracą Związku  oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)      określanie szczegółowych kierunków działalności statutowej Związku, przedmiotu  tej działalności i zakresu podmiotów, do których ma być kierowana;

3)       podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach członkowskich;

4)       ustalanie i zatwierdzanie, budżetu i preliminarzy oraz kalkulacji bezpośrednich kosztów działalności Związku;

5)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku oraz podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

6)      podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie  prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie jej kierunku i przedmiotu;

7)      powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie biur, sekcji i komisji;

8)      przygotowanie i uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

9)      prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym członkowskiej, księgowej i innych ewidencji;

10)  zwoływanie Walne Zebranie Członków;

11)  składanie zbiorczych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji na Zjeździe Związku;

12)  opracowywanie corocznych sprawozdań, w tym finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia  Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej w terminie do trzech miesięcy za rok ubiegły;

13)  ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zasięgnięciu pinii Rady Naczelnej;

14)  ustalanie regulaminu biura krajowego i biur regionalnych Związku, a także powoływanie i odwoływanie dyrektorów biur Związku oraz zatrudnianie innych pracowników tych biur, ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników, w przypadku ich ustanowienia;

15)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie Związku.

4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1 i  2.  W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu Głównego lub prowadzącego obrady w razie nieobecności prezesa.

 

§ 20

1. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Związku i jego Dyrektora.

2. Pracami Biura kieruje dyrektor na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

3. Czynności wynikające z zakresu prawa pracy za Związek wykonuje prezes Zarządu Głównego.

§ 21

1.      Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesów lub skarbnika.

2.      Dla ważności innych pism, oświadczeń woli i dokumentów oraz mniejszych dyspozycji majątkowych do kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) wystarcza jeden podpis: prezesa, wiceprezesa, skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Głównego.

 

§ 22

1.      Rada Naczelna jest organem stanowiącym, opiniodawczym i doradczym pełniącym funkcje władzy Związku między Zjazdami, a w szczególności:

1)      określa strategię i główne kierunki działania Związek;,

2)      rozpatruje i zatwierdzanie coroczne sprawozdania Zarządu Głównego;

3)      udziela absolutorium Zarządowi Głównemu;

4)      dokonuje zmian  Statutu Związku;

5)      zwołuje Zjazd/Kongres Związku w przypadkach określonych w § 17;

6)      rozpatruje wnioski, postulaty i odwołania zgłoszone przez członków Związku lub jego władze;

7)      opiniuje programy działalności Związku na rzecz ustalania norm i standardów wykonywania ekspertyz, podnoszenia poziomu i kształtowania zasad etyki w działalności eksperckiej, a także programy działalności informacyjnej, szkoleniowej, propagandowej i promocyjnej oraz inne ważne przedsięwzięcia statutowe Związku;

8)      opiniuje celowość powoływania biur, sekcji i komisji;

9)      opiniuje wnioski o przystąpieniu Związku do międzynarodowych organizacji i instytucji o podobnym charakterze;

10)  opiniuje deklaracje i wnioski o przyjęcie w poczet członków Związku;

11)  podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych w statucie Związku.

 

§ 23

1.      Radę Naczelną tworzą delegowani przez władze stowarzyszeń i osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Związku ich przedstawiciele, w liczbie nie przekraczającej 3 reprezentantów każdego członka.

2.      Członkowie Rady Naczelnej mogą być odwoływani w trakcie kadencji Rady wyłącznie przez uprawnione organy władzy członków Związku.

 

§ 24

1.      Władzami Rady Naczelnej są: Przewodniczący Rady Naczelnej, jego dwóch zastępców oraz sekretarz, których Rada wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.

2.      Szczegółowe zadania, strukturę i uprawnienia Rady Naczelnej określa regulamin przyjęty przez Radę Naczelną i zatwierdzony  przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Związku,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Zjeździe Związku,

3) prawo żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania  posiedzenia  Zarządu Głównego,

4) zwołanie Zjazdu Związku, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym Statutem;

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Związku zgodnie z przepisami o rachunkowości,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznie, w terminie do sześciu miesięcy za rok poprzedni, sprawozdań przygotowanych przez Zarząd Główny.

 

§ 26

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo  brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Naczelnej.

2.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)      nie mogą być członkami innych władz Związku ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

 

 

Rozdział V

Majątek i rozwiązanie Związku

 

§ 27

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd Główny.

 

§ 28

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

 

Rozdział VI

Przepisy przejściowe

 

§ 29

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

2. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.