1. Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych widzą konieczność pilnego podjęcia działań na rzecz podniesienia statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców oraz konsolidacji środowiska polskich ekspertów.
  2. Uczestnicy Kongresu, mając na względzie potrzebę utworzenia reprezentacji biegłych i rzeczoznawców, uznają za celowe powołanie związku organizacji eksperckich oraz ogólnopolskiego stowarzyszenia biegłych.
  3. Uczestnicy Kongresu domagają się od Ministerstwa Sprawiedliwości szybkiego zakończenia przerwanych prac nad ustawą o biegłych sądowych.
  4. Uczestnicy Kongresu stwierdzają, ze aktualny status prawny i finansowy biegłych i ekspertów w Polsce jest niezadawalający, odbiegający od standardów europejskich. Przepisy o wynagradzaniu biegłych powinny uwzględniać wysokie kwalifikacje biegłych i pracochłonność opiniowania oraz być jednakowe dla wszystkich ekspertów. Niezbędne jest także zapewnienie należytej ochrony prawnej biegłych jako podmiotów działających na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
  5. Uczestnicy Kongresu widzą możliwość usprawnienia funkcjonowania  polskiego wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenia kosztów jego działania przez należytą współpracę z biegłymi i reprezentującymi ich organizacjami.
  6. Uczestnicy Kongresu uznają za celowe cykliczne organizowanie kongresów biegłych i ekspertów  dla realizacji wspólnych celów środowiska podmiotów opiniujących oraz dalszego podnoszenia poziomu opiniowania.

Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych, Warszawa, 27.11.2010