Minister Sprawiedliwości
Krzysztof Kwiatkowski

W imieniu uczestników i Komitetu Organizacyjnego I KNS dziękujemy Panu Ministrowi za objęcie patronatem tej imprezy oraz delegowanie na nią Wiceministra Zbigniewa Wrony i innych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Informujemy, że w ocenie uczestników Kongres był niezwykle udaną i pożyteczną imprezą mającą wymiar precedensowy i historyczny. Dlatego planujemy w przyszłości odbycie kolejnych kongresów.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą i dyskusją na I KNS realizujemy następujące wnioski:

  1. E-biegły – wystąpiliśmy do biegłych i rzeczoznawców w Polsce o zgłaszanie do sądów swoich adresów mailowych z wnioskiem o przekazywanie korespondencji pomiędzy sądem a biegłym na ten adres mailowy
  2. Kontynuujemy zbieranie opinii na temat statusu i funkcjonowania biegłych i rzeczoznawców w Polsce poprzez forum internetowe znajdujące się na stronie internetowej Kongresu: www.1kns.pl
  3. Prowadzimy działania na rzecz powołania jakieś formy organizacji zrzeszającą organizacje, stowarzyszenia, biegłych i rzeczoznawców pod roboczą nazwą „Kongres Nauk Sądowych”
  4. Materiały kongresu chcielibyśmy wydać w postaci książkowej, w celu upowszechnienia celów i zadań, jakie stoją przed biegłymi i rzeczoznawcami w Polsce.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o potraktowanie tego wydawnictwa jako Ministerstwa Sprawiedliwości i dofinansowanie tego przedsięwzięcia kwotą 10 000,00zł. I KNS nie uzyskał żadnych dotacji i w całości został sfinansowany składkami jego uczestników.

Łączymy wyrazy szacunku
W imieniu Komitetu Organizacyjnego I KNS

Przewodniczący
Dr med. Jerzy Pobocha