Szanowni Państwo, zapraszamy biegłych sądowych do uczestnictwa w kongresie założycielskim organizacji „STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH”, która po rejestracji planuje przystąpić do „ZWIĄZKU ORGANIZACJI EKSPERCKICH”.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z niezadawalającą sytuacją biegłych sądowych została podjęta inicjatywa zrzeszenia  biegłych sądowych w jedno stowarzyszenie. Inicjatywa jest podjęta równolegle do ogólnopolskiego I Kongresu Nauk Sądowych, który odbędzie się w Warszawie w dniu 27 listopada 2010 roku. Jest to wydarzenie w Polsce bez precedensu. Pod jedną egidą mają zrzeszyć się wszystkie liczące się organizacje biegłych sądowych i ekspertów, którzy związani są w jakiś sposób z wymiarem sprawiedliwości. Jednym z czołowych zadań jest powołanie Związku Organizacji Eksperckich i wybranie jednej reprezentacji do określenia statusu biegłych, ich wynagrodzenia oraz innych istotnych czynników związanych z wykonywanym zawodem. Ideą tego zrzeszenia jest przynależność do istniejącego bądź nowo utworzonego stowarzyszenia, izby czy też innej formy organizacyjnej biegłych.
Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do nowo tworzonego „Stowarzyszenia Biegłych Sądowych”. Proszę pamiętać, iż to od liczby wstępujących zależy także sukces tego przedsięwzięcia. W niedalekiej przyszłości biegli sądowi będą mogli tworzyć silne i samorządne środowisko, pod warunkiem jednak, iż wspólnie przyjmiemy, że obecny stan jest niezadowalający i wymaga poprawy. Po utworzeniu – być może najliczniejszego ze stowarzyszeń – w nowo powstałym Związku Organizacji Eksperckich – głos biegłych sadowych będzie słuchany z właściwym uznaniem. Liczbę niezrzeszonych biegłych sądowych w Polsce oceniana jest na kilkaset osób, które nie mają właściwej reprezentacji własnych interesów przed organami państwowymi i samorządowymi.

Czas to zmienić!

Do postawowych celów statutowych „Stowarzyszenia Biegłych Sądowych” będzie:

 1. Opracowanie precyzyjnych zasad dot. płatności biegłym sądowym (dalej określanych jako biegły) oraz ich wdrożenie do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem aktualnych warunków ekonomiczno – prawnych XXI wieku. Stan obecny (podstawowe zastrzeżenia):
  1. nieterminowe, bardzo opóźnione wypłaty należności za wykonaneo pinie,
  2. podważanie ilości godzin pracy biegłego, zdarza się mylenie kwot brutto z netto, ewentualna korekta trwa latami,
  3. nieuwzględnienie w wynagrodzeniu czasu dojazdu na rozprawę do miejsca pracy biegłego,
  4. przy nieterminowych płatnościach biegły nie otrzymuje wynagrodzenia z odsetkami,
  5. brak zaliczki wypłacanych odgórnie na poczet kosztów (np. podróży, noclegów) związanych ze zleceniem sprawy na terenie kraju,
  6. niskie stawki godzinowe dla biegłych,
  7. brak jasnych i zrozumiałych wytycznych w zakresie rozliczania wynagrodzeń biegłych (zwłaszcza przypadki łączenia z działalnością gospodarczą).
 1. Dostosowanie prawodawstwa do oczekiwań biegłych i podmiotów zlecających opinie biegłym.
 1. Poprawa statusu i wizerunku biegłego.
  Stan obecny (podstawowe zastrzeżenia)

  lekceważący stosunek adwokatów i sędziów w stosunku do biegłych,
  brak kontaktu, zrozumienia i współpracy z sądem i prokuratorami, biegli są traktowani przedmiotowo,
  przyzwolenie sądów na manipulowanie biegłymi przez strony (zbędne wezwania na rozprawy, przyjmowanie nieuzasadnionych wniosków o obniżenie wynagrodzenia).

Wspólne doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń, warsztaty dla biegłych, podnoszenie kwalifikacji w działalności biegłego przy współudziale prokuratury i policji.

Wyraźne wskazanie kwalifikacji osób powołanych na biegłych sądowych – obecne są zbyt liberalne i dopuszczają osoby o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego.

Zapewnienie informacji o finale sprawy opiniowanej przez biegłego.

Wykorzystanie systemów teleinformatycznych do kontaktów ze zlecającymi opinię biegłemu.

Opracowanie i wdrożenie legitymacji biegłego.