Minister Sprawiedliwości
Krzysztof Kwiatkowski

W nawiązaniu do poprzednich pism z dnia 20.10.10 uprzejmie informujmy, że biegli i rzeczoznawcy, którzy
zgłosili się na Kongres, wypełnili ankietę, w której zawarli oceny, wnioski i propozycje dotyczące poprawy ich
funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości. Najistotniejsze informacje zawarte w tych ankietach streściliśmy,
co przedkładamy w załączeniu. Zostały one też zamieszczone na stronie internetowej IKNS. Z dodatkowych
wniosków chcieliśmy zaproponować aby:

  1. Ustawa o biegłych wymaga pilnego opracowania, ponieważ prace nad jej tworzeniem przeciągają się w sposób nadmierny. Inne kraje uchwaliły takie przepisy wcześniej. Jako dowód w załączeniu przedkładamy ustawę o ekspertyzie sądowej Litwy. Na Kongresie przedstawimy też przepisy o ekspertyzie sądowej Słowacji, jako dowód, że kraje, które znacznie później zaczęły opracowywanie tych przepisów, potrafiły je zredagować i uchwalić.
  2. Każdy biegły i rzeczoznawca co dwa lata składał do Prezesa Sądu Okręgowego oraz Stowarzyszenia, którego jest członkiem, sprawozdanie statystyczne ze swojej aktywności opiniodawczej, zawodowej i naukowej, tzn.: liczby wydanych opinii, odbytych szkoleń, opublikowanych artykułów, wywiadów prasowych itd.
  3. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości każdy biegły zobowiązany byłby do archiwizowania kopii swoich opinii, które posiadałyby numer kolejny, z którego wynikałoby ilość opinii wydawanych rocznie. W przypadku zastrzeżeń do kompetencji biegłego łatwo można by dokonać, przynajmniej częściowej, oceny poziomu tych opinii.
  4. Biegli i Rzeczoznawcy mają przeświadczenie, iż są niedoceniani, na skutek między innymi nieuwzględniania ich przy przyznawaniu odznak i odznaczeń resortowych i państwowych. Czyli biegli są „niczyi”. Dlatego proponujemy wprowadzenie zasady, iż biegły, który wykonuje bez zastrzeżeń funkcję biegłego przez 20-30-40 lat, powinien być typowany do odznaczenia. Byłoby to przeciwwagą od kodeksowej zasady, iż biegłego można tylko karać.
  5. Wnosimy o poparcie idei Federacji Towarzystw Biegłych i Rzeczoznawców, która będzie miała za zadanie podnoszenie poziomu ekspertyz w Polsce, zbieranie wniosków i opinii o funkcjonowaniu biegłych w Polsce, proponowanie zmian organizacyjnych i legislacyjnych, mających na celu poprawę funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce.
  6. Wnosimy o rozpatrzenie i poparcie propozycji Internetowego Biuletynu Biegłych i Rzeczoznawców, który byłby rozsyłany drogą elektroniczną, oraz dostępny na stronie internetowej, ale tylko dla osób uprawnionych.
  7. Informujemy, że aby zorganizować Kongres wykonaliśmy ogromną pracę w postaci przeszło 10 tysięcy rozmów telefonicznych, w celu ustalenia adresów mailowych biegłych z list Sądów Okręgowych, ponieważ tylko część Sądów tego typu informacje zamieściła na przekazanych nam listach, natomiast pozostałe informowały, iż nie umieszczają tego, ponieważ „nie ma takiego przepisu”. Dlatego uważamy, iż wykonaliśmy pracę za Sądy Okręgowego w Polsce, a koszty tej pracy pokryli uczestnicy z opłaty kongresowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o dofinansowanie przez Pana Ministra I Kongresu Nauk Sądowych kwotą 10.000 złotych. Preliminarz Kongresu w załączeniu.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o przeanalizowanie tych propozycji i ustosunkowanie się do nich obecnie jak i w wystąpieniu na Kongresie w dniu 27 listopada.

Łączymy wyrazy szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr med. Jerzy Pobocha

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. Tadeusz Tomaszewski
Prorektor UW